top of page

Informations d'intérêt pour les familles et les élèves

es_0_visuel_complet_cle8eaef7-01737 (1).

A l'educació primària

En la educación primaria

Fins el 2013, alguns col·legis oferien la possibilitat d'estudiar francés com a llengua estrangera. Actualment, els Col·legis d'Educació Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana només ofereixen estudis d'anglés com a llengua estrangera, sense incorporar-hi una segona llengua estrangera. La segona llengua es pot estudiar a Primària a comunitats com Múrcia o Andalusia.

Hasta el 2013, algunos colegios ofrecían la posibilidad de estudiar francés como lengua extranjera. Actualmente, los Colegios de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana solo ofrecen estudios de inglés como lengua extranjera, sin incorporar una segunda lengua extranjera. La segunda lengua se puede estudiar en comunidades como Murcia o Andalucía.

La APFALC, miembro de la Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés, reclama la segunda lengua extranjera obligatoria en todo el sistema educativo (Primaria, Secundaria y Bachillerato), como exige la Unión Europea para que el alumnado español tenga una formación plurilingüe, pluricultural, moderna y europea

A l'educació secundària

En la educación secundaria

El sistema educatiu valencià ofereix dues possibilitats d'estudiar francés:

(1) Com a primera llengua estrangera, als centres als quals s'oferisca.

(2) Com a segona lengua estrangera, amb caràcter optatiu, a tots els centres públics, privats-concertats i privats de la Comunitat Valenciana.

En acabar 4t ESO, l'alumnat podrà tindre el certificat del nivell A2 superant la prova homologada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

A hores d'ara, l'estudi de dos llengües estrangeres és obligatori als sistemes educatius de 20 dels 27 països de la Unió Europea i els indicadors de l'Espai Europeu d'Educació 2025 indiquen, per a llavors, l'obligatorietat d'estudiar dues llengües estrangeres.

Quins avantatges té estudiar francés?

1. Aprendràs una llengüa romànica, pròxima al castellà i al valencià

2. T'ajudarà a millorar la teua competència plurilingüe i les teues habilitats comunicatives en totes les teues llengües: castellà, valencià, anglés i d'altres que pugues parlar

 

3. Tindràs una formació europea en igualtat de condicions i oportunitats amb l'alumnat d'altres països que estudia dues llengües estrangeres

 

4. Podràs fer l'examen del nivell A2 a 4t ESO i podràs accedir als estudis de B1 al Batxillerat o Escola Oficial d'Idiomes

 

5. Descobriràs una llengua parlada a tots els continents per 300 milions de persones, amb unes cultures fascinants

El sistema educativo valenciano ofrece dos posibilidades de estudiar francés:

(1) Como primera lengua extranjera, en los centros en los que se ofrezca.

(2) Como segunda lengua extranjera, con carácter optativo, en todos los centros públicos, privados-concertados y privados de la Comunitat Valenciana.

Al acabar 4º ESO, el alumnado podrá tener el certificado del nivel A2 superando la prueba homologada de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Actualmente, el estudio de dos lenguas extranjeras es obligatorio en los sistemas educativos de 20 de los 27 países de la Unión Europea y los indicadores del Espacio Europeo de Educación 2025 indican, para entonces, la obligatoriedad de estudiar dos lenguas extranjeras.

 

¿Qué ventajas tiene estudiar francés?

1. Aprenderás una lengua románica, próxima al castellano y al valenciano

2. Te ayudará a mejorar tu competencia plurilingüe y tus habilidades comunicativas en todas tus lenguas: castellano, valenciano, inglés y otras que puedas hablar

3. Tendrás una formación europea en igualdad de condiciones y oportunidades con el alumnado de otros países que estudia dos lenguas extranjeras

4. Podrás hacer el examen del nivel A2 en 4º ESO y podrás acceder a los estudios de B1 en Bachillerato o Escuela Oficial de Idiomas

5. Descubrirás una lengua hablada en todos los continentes por 300 millones de personas, con unas culturas fascinantes

lenguas extranjeras.png

En verd, els països als quals és obligatori l'estudi de dues llengües estrangeres

En verde, los países en los que es obligatorio el estudio de dos lenguas extranjeras

En taronja, els països als quals només és obligatori l'estudi d'una llengua estrangera

En naranja, los países en los que solo es obligatorio el estudio de una lengua extranjera

Font/Fuente: informe Eurydice de la UE (2017)

francophone_2020_010.jpg

Al Batxillerat

En el Bachillerato

Estudiar francés al Batxillerat, tot com a l'ESO, es pot fer com a primera llengua estrangera o com a segona llengua estrangera (matèria optativa). Igualment podràs cursar el Batxibac (doble batxillerat francés i espanyol).

En aquesta etapa, s'aprofondirà en l'estudi del francés fins arribar a un nivell intermedi (B1-B2), que podràs acreditar amb una titulació de l'Escola Oficial d'Idiomes o del Ministeri d'Educació de França que et servirà per al teu futur laboral o per als teus estudis universitaris, a més de per conéixer nous amics en francés.

També, estudiar francés al Batxillerat et permetrà consolidar la teua formació acadèmica i aconseguir una millor puntuació a les Proves d'accés a la universitat i, per tant, al Grau de la teua elecció (segons els barems publicats per les universitats).

Estudiar francés en Bachillerato, igual que en la ESO, se puede hacer como primera lengua extranjera o como segunda lengua extranjera (materia optativa). Igualmente podrás cursar el Bachibac (doble bachillerato francés y español).

En esta etapa, se profundizará en el estudio del francés hasta llegar a un nivel intermedio (B1-B2), que podrás acreditar con una titulación de la Escuela Oficial de Idiomas o del Ministerio de Educación de Francia que te servirá para tu futuro laboral o para tus estudios universitarios, además de para poder conocer a nuevos amigos en francés.

También, estudiar francés en Bachillerato te permitirá consolidar tu formación académica y conseguir una mejor puntuación en las Pruebas de acceso a la universidad y, por lo tanto, al Grado de tu elección (según los baremos publicados por las universidades).

Sobre les Proves d'accés a la universitat, segons les estadístiques de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital:

(1) El percentatge d'aptes en Francés és un 15,51% major que en Anglés.

(2) Les notes dels exàmens de Francés són 1,1 punts de mitjana més altes que en Anglés.

 

Sobre las Pruebas de acceso a la universidad, según las estadísticas de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital:

(1) El porcentaje de aptos en Francés es un 15,51% mayor que en Inglés.

(2) Las notas de los exámenes de Francés son 1,1 puntos de media más altas que en Inglés.

Consulta les estadístiques completes ací

Consulta las estadísticas completas aquí

La APFALC exige a las universidades valencianas y a la Conselleria que el alumnado pueda presentarse libremente al examen de Inglés, Francés, Alemán o Italiano en la fase obligatoria (como ya permiten 10 de las 17 comunidades autónomas) y que las lenguas extranjeras ponderen en todos los Grados

Descobreix el Batxibac: el doble batxillerat francés i espanyol

Descubre el Bachibac: el doble bachillerato francés y español

El programa Batxibac et permeteix obtindre el títol de Batxillerat espanyol i el Diplôme du Baccalauréat francés simultàniament: només has de cursar Llengua i literatura francesa, Història d'Espanya i França i una altra assignatura en francés per arribar a un total d'onze hores lectives en francés. El Batxibac et permetrà accedir als estudis universitaris francesos i espanyols des de dues vies: des del Batxillerat, amb la Prova d'accés a la universitat o des del Baccalauréat, sense fer la Prova d'accés a la universitat, només amb la teua nota del Batxibac.

 

A la província d'Alacant, l'únic centre habilitat és l'IES Carrús d'Elx i t'hi pots inscriure si tens un certificat de nivell B1 o si et presentes a una prova d'accés d'aquest nivell a l'IES Carrús.

El programa Bachibac te permite obtener el título de Bachillerato español y el Diplôme du Baccalauréat francés simultáneamente: solo tienes que cursar Lengua y literatura francesa, Historia de España y Francia y otra asignatura en francés para llegar al total de once horas lectivas en francés. El Bachibac te permitirá acceder a los estudios universitarios franceses y españoles desde dos vías: desde el Bachillerato, con la Prueba de acceso a la universidad, o desde el Baccalauréat, sin hacer la Prueba de acceso a la universidad, solo con tu nota del Bachibac.

 

En la provincia de Alicante, el único centro habilitado es el IES Carrús de Elche y te puedes inscribir si tienes un certificado de nivel B1 o si te presentas a una prueba de acceso en el IES Carrús.

bottom of page